Palvelut

Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä, lakisääteinen toiminta

Hyvin toteutettuna työterveyshuolto lisää yrityksenne työhyvinvointia sekä vaikuttaa työelämän laatuun ja tuottavuuteen.

Työterveyshuollon tehtävänä on yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kanssa

  • edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Tämän lisäksi työterveyshuolto mm.

  • auttaa ehkäisemään työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia
  • tukee työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä heidän työuransa kaikissa vaiheissa.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuoltotoiminnan merkitys on suuri, sillä sairauksien ja tapaturmien takia menetetään osa tämän hetkisen työvoiman työpanoksesta. Ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen on edullisempaa kuin korjaaviin toimenpiteisiin ryhtyminen. Hyvinvoiva työntekijä jaksaa työelämässä olla myös tuottava, mikä näkyy työsuorituksen laadussa ja toiminnan sujuvuudessa. Hyvinvoivan henkilöstön tila heijastuu organisaation työilmapiiriin ja sen lisäksi sillä on vaikutusta asiakkaisiin asti.

Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto edistää terveyttä:

Työpaikkakäynti ja – selvitys on organisaation ja työterveyshuollon yhteistyön perusta, minkä pohjalta laaditaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Yrityksenne työterveyshuollolliset tarpeet arvioidaan työpaikkaselvityksen yhteydessä. Edellytyksenä työterveyshuoltotoiminnan tuloksellisuudelle ovat toiminnan suunnittelu, toimenpiteiden tärkeys- ja kiireellisyysjärjestys, niiden toteutus sekä seuranta ja arviointi. Perustana toiminalle ovat työn ja työpaikan olosuhteiden tuntemus sekä tiedot työntekijöiden terveydentilasta.

Työpaikkaselvitys on jatkuvaa toimintaa ja se tehdään työterveyshuoltotoimintaa aloitettaessa, ennen toimintasuunnitelman laatimista tai päivittämistä sekä aina työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa.

Yksittäiseen työntekijään kohdistuvaa toimintaa ovat mm. terveystarkastukset, terveysneuvontakäynnit, työkyvynarviot sekä suunnatut ja erityistyöpaikkaselvitykset.

Ennaltaehkäisevää toimintaa on mm:

  • työpaikkaselvitykset ja -käynnit
  • tietojen antaminen ja ohjaus
  • työkyvyn arviot ja osatyökykyisen työntekijän työkyvyn seuranta
  • yhteistyömalli työkyvyn hallintaan, sis. varhaisen tuen käytännöt ja työhyvinvoinnin edistämisyhteistyön
  • terveystarkastukset
  • työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito

Sairaudenhoito nopeuttamassa työhönpaluuta

Työterveyshuollon toimintaa tukee ja vahvistaa työterveyspainotteinen sairaanhoito. Työterveyspainotteisella sairaanhoitotoiminnalla vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yksilön lisäksi myös työhön, työympäristöön ja työyhteisöön.

Moniammatillinen tiimi käytössänne

Työterveyshenkilöstön tehtävänä on riippumattomana alansa asiantuntijana tarkastella työtä, työyhteisön toimivuutta ja yksittäisen työntekijän terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä.

Tuloksellisen työterveyshuoltotoiminnan toteuttamiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja tapaa toimia. Työterveyshuollon ammattihenkilöiksi määritellään työterveyshoitaja ja – lääkäri, jotka arvioivat tarkemmin asiantuntijoiden tarvetta toiminnassa. Työterveyshuollon asiantuntijoita ovat työfysioterapeutti ja työterveyspsykologi. Terveen työpaikan ja työhyvinvoinnin luomisessa tarvitaan monenlaista osaamista – niin organisaation kuin työterveyshuollon taholta. Tuloksekkaan yhteistoiminnan edellytyksenä on vahva sitoutumisemme ja tiivis vuorovaikutteinen toimintatapa.

Suomessa työterveyshuollon toimintaa ohjaa lainsäädäntö.